Skip to content

Praktisch werken met ActionTypes® najaar 2022. 


donderdag 22, 29 september en 6, 20, 27 october 2022 van 14.00-20.30. 

Inhoud

ActionTypes Benadering.

Maatwerk leveren in het coachen, trainen, leren, begeleiden en communiceren op basis van individuele voorkeuren.

Het is jou vast wel eens opgevallen dat mensen op hun typisch eigen manier reageren en han­de­len. Dat doen de mensen in jouw omgeving, dat doe je ook zelf. Onder­ling kunnen daarin flinke verschillen naar voren komen. ActionTypes laat ons zien dat niet de ene reactie per definitie goed en de andere fout is. Ieder mens heeft zijn eigen voorkeuren en meestal zal hij of zij (onbewust) die voor­keuren gebruiken. Waarom? Kort door de bocht gezegd omdat door invloeden voor en vlak na de geboorte de werking van de hersenen iets individu­eels mee­krijgt. Het is nature op zo’n onbewust niveau dat het mensen daardoor hun leven lang blijft kenmerken.

ActionTypes is een evolutie van al meer dan dertig jaar, waaruit steeds diepere inzich­ten zijn ontstaan hoe voor het individu cognitieve, emotionele en motorische handelingsvoorkeuren met el­kaar zijn verbonden. Ze vormen ons innerlijk systeem en hebben de survival tools in zich waardoor we ons aan kunnen passen aan waar de externe omgeving om vraagt. Mensen kunnen hun persoonlijke voorkeuren derhalve best wel eens negeren en anders handelen, maar als ze dat te vaak of te lang achtereen moeten doen dan vreet het energie en roept het irritaties op. We kunnen op die manier gemakkelijk overver­moeid, geblesseerd, gestrest en/of ziek raken.

Het herkennen en begrijpen van persoonlijke voorkeuren speelt een belangrijke rol in de sa­men­werking tussen mensen. Zeg maar in het communiceren. Er ontstaat begrip voor de beleving en het handelen van de ander. De paradox is dat we hierin alleen slagen als onze eigen kernbehoeften voldoende worden gevoed. Leren wat je hiervoor nodig hebt en tege­lij­ker­tijd de vaardigheden ontwikkelen om anderen in hun kracht te zetten, dat is waar Action­Types voor staat.

Vanuit deze invalshoek is het een bijzonder geschikt hulpmiddel voor toepassing binnen de sport, het onderwijs, de zorg, alsmede binnen private en publieke organisaties. In feite overal waar mensen met elkaar samenwerken en/of ontwikkeling in het functioneren een rol speelt, kent ActionTypes een aanzienlijke meerwaarde. Of het nu gaat om een coach met zijn of haar sporters, docenten met hun leerlingen, hulpverlener en cliënt of leidinggevenden en hun medewerkers. Maar ook binnen een coach­staf, docententeam, team van hulpverleners, directie, etc.

Waar andere methoden individualiteit benaderen met op cognitie gerichte vragenlijsten, doet ActionTypes dit vanuit het natuurlijke van de motoriek. Het laat zien hoe cognitie en emo­tie hiermee verbonden zijn. Je hebt een voorkeursprofiel dat jou samen met de diepe motivatio­nele drijfveren kenmerkt, maar tegelijker­tijd geeft het inzicht in de dynamiek die hierachter schuil gaat. ActionTypes stopt niemand in een hokje, het laat juist zien welke mogelijkheden je hebt om adequaat op wisselende omstandigheden in te spelen. Waaronder het buiten de comfortzone raken en het omgaan met vermoeidheid, spanning en stress.

Aanmelden

Vul hier je voornaam in
Vul hier je achternaam in
Vul hier je functie in
Vul hier je bedrijfsnaam in
Gebruik een juist emailadres
E-mail is niet hetzelfde
Begin altijd met "06-"
Voer een juist mobiel nummer in
Vul hier je woonplaats in

Ik volg deze cursus als Belgische zakelijke ondernemer:Dit betreft de aanmelding van de cursus:

Praktisch werken met ActionTypes® najaar 2022. 

Programma

Het is niet ‘one size fits all’ of ‘be like me’. Het is 'one size fits one'. Of het nu om mentale (cognitieve) of motorische voorkeuren gaat, mensen verschillen onderling wezenlijk in hun voor­keursgedrag. Het indivi­duele aspect zit op een onbewust niveau zo diep in ons ge­worteld dat we er niet om heen kunnen. ActionTypes® geeft jou de benodigde inzichten en handreikingen waarmee je maatwerk kunt leveren en dat voor een breed scala aan onderwerpen.

Hiervoor heb je het actiontypes-profiel nodig. Het bijzondere van deze leergang is dat je de verschillende dimen­sies van het profiel simpel motorisch leert testen en daarmee ook ervaart wat er onder stress en vermoeidheid met het voorkeurshandelen gebeurt.

 

Dag 1     Zelfinzicht en zelfexpressie         14.00-20.30.                           

    Je bepaalt met behulp van motorische testjes jouw eigen actiontype profiel en leert de handelingsvoorkeuren van anderen te herken­nen. Hierdoor ontstaat bewust­word­ing van de eigen natuurlijke identiteit en de basis om van daaruit vertrouwens­relaties op te bouwen die nodig is om de ander in zijn of haar kracht te zetten.                                                                                                

Daarin speelt ook inzicht in individuele motoriek een belangrijke rol. Lichaam en geest zijn niet te scheiden en belangwekkende onderzoeken van o.a. neuroweten­schap­pers Rodolfo Llinȧs en Daniel Wolpert tonen aan dat in de onderlinge wissel­werking de motoriek dominant is. Deze dag geeft tevens inzicht in het ele­mentaire onderscheid tussen Walking from the Bottom (WB) en Walking from the Top (WT). Twee verschillende dynamie­ken die aan de basis staan van zelf­expres­sie.

 

Dag 2     Motoriek en cognitie       14.00-20.30.                    

   Je maakt ken­nis met de kenmerken van de vier motorische hoofd­stijlen en de individuele werking van het visuele systeem, leert deze met extra vaardigheden te testen en te observeren. Het is de kunst om techniekvorming en fysieke onder­steuning af te stemmen op de individuele expressie. We helpen daar­bij de transfer te maken naar de individuele opties die de interne logica van jouw sport of werk­gebied daarvoor bieden.

De vier te onderscheiden temperamenten duiden o.a. de kernbehoeften, overtuigin­gen, talenten, alsmede de ideale gemoedstoestand om te presteren. Het is een eenvoudig te hanteren hulpmiddel om omstandigheden te creëren waarin mensen gedijen. Daarnaast bespreken we het model van de logische coachniveaus, als onder­steuning van de vaardigheden om op elke gewenste ontwikkelingslaag effec­tief te com­mu­ni­ceren.

 

Dag 3     Afgestemde communicatie en coaching        14.00-20.30.                                                                       

   Verschillen in hersenhelftdominantie typeren mensen in hun voorkeursgedrag. De een heeft meer een taakgerichte instelling, de ander blinkt uit door zijn creatieve handelen in vrijheid. Hoe bedien je taakgerichte mensen en hoe doe je dat met mensen die het vooral van improviseren moeten hebben, terwijl je tegelijkertijd dat wat ze van nature min­der hebben bij hen mee ontwikkelt? ActionTypes geeft de benodigde inzichten.

Hersenhelftdominantie vormt tevens de opmaat voor het bepalen van de mentale cyclus, met voorop de dominante mentale functie. Deze is gedurende het gehele leven de koersbepaler van de persoon, leidt hem of haar de weg en kent een cru­ciale functie in communicatie, coaching, training en daarmee in het open houden en versnellen van de ontwikkeling. Uiteraard heb je zelf als trainer- coach, docent, hulpverlener, leidinggevende ook jouw koersbepaler en eigen wijze van communi­ce­ren. Hoe schakel je van daaruit naar wat de ander nodig heeft? Zijn dominante mentale functie vormt samen met de kernbehoeften van zijn tempera­ment de eer­ste ingang.

 

Dag 4     Training en ontwikkeling         14.00-20.30.  

  Op deze dag worden onder het motto ‘move to your next level’  de meest recente ActionTypes inzichten verder uitgediept. Allereerst dat het geen statisch maar een dynamisch model is. Daarmee wordt bedoeld dat het benutten van voorkeuren in relatie staat tot de omstandig­heden. Achter ons voorkeursprofiel gaat een diepere dynamiek schuil. Deze zorgt er o.a. voor dat we ons aan kunnen passen als de context daarom vraagt. Mensen zijn daarop toegerust, maar hoe gemakkelijk gaat ze dat af? Het heeft ook te maken met wat er onder toe­nemende druk, inclusief het omgaan met spanning en stress gebeurt.                                    

De implicaties hiervan zijn aanzienlijk, niet alleen het positief denken komt onder druk te staan, maar ook het motorisch handelen. We laten zien wat de betekenis hiervan is en reiken in stappen aan hoe voorko­men kan worden dat het schaduw­profiel ongewenst optreedt en hoe – als dat toch het geval is – elk type zijn eigen effectieve coping kent om zo snel moge­lijk in de persoonlijke voorkeursdynamiek terug te komen.                                                                                                                                

Een ander uniek inzicht is dat mensen op verschillende wijze met de intentie van hun handelen zijn verbonden. Daarmee werpt het een blik op allerlei samenwer­kings­dogma’s zo­als die in de praktijk worden ervaren. Dit niet alleen in de algeme­ne omgang, het leren en voor het nemen van beslissingen, maar tevens als het bijvoorbeeld om het samenspel tussen sporters in het veld gaat. Om mensen tot bloei te laten komen en teams nog beter te laten renderen is er ook in de onder­linge afstemming maatwerk nodig.

 

Dag 5     Toepassing in teams en groepen        14.00-20.30.         

  Op de slotdag staat het praktisch gebruik van ActionTypes in teams en groepen aan de hand van diverse lenzen centraal. Lenzen zijn invalshoeken om vanuit een eenvoudige clustering van profielen naar zaken te kijken. Naast de al genoemde elementen behandelen we onder meer lenzen voor leerstijlen, veranderings­be­reid­heid, communicatie-, interactie­­­­- en conflicthantering­stijlen en zetten in op de toe­passing hiervan in casussen.

 

Samenvattend:

De leergang Praktisch werken met ActionTypes leidt jou op tot een ware Totaal­coach XL waardoor je als een gildemeester zowel een op een als in teams maatwerk leert verrich­ten in o.a.:

 • afgestemde communicatie (inclusief effectieve communicatieprincipes);
 • individuele motoriek en techniekvorming, inclusief fysieke ondersteuning (met de ele­menten die in de bewegingsdynamiek alsmede in de werking van het visuele sys­teem een bijzondere rol spelen zoals motoroog, hoog- versus laagfrequente waarnemin­gen, mobielpunt, richting van de organisatie van de motoriek, dominante schouder, etc.)
 • ontwikkeling en leren;
 • coachen, trainen en het geven van feedback;
 • samenwerking en afstemming tussen mensen, alsmede samenspel op het veld;
 • mentale begeleiding, inclusief spannings- en stress hantering.

In de leergang maken we voor de kennisoverdracht gebruik van diverse methodieken zoals: uitleg, vragen en ideeënuitwisselingen, motorische testjes, videobeelden, fact papers, pdf’s en ander il­lustre­rend studiemateriaal, casus­sen, kruisbestuiving vanuit andere gezichts­vel­den, opdrach­ten en reflectie.

De investering voor deze 5-daagse leergang bedraagt 1395,- (excl.btw). Inclusief catering, koffie, thee en fris.

 

 

 

Docenten

Bennie Douwes (1957) studeerde aan de Rijksuniversiteit in Groningen af in de economische wetenschappen. Wat hem binnen en buiten zijn oorspronkelijke vakgebied altijd heeft geboeid is de ontwikkeling van menselijk potentieel. Als sportliefhebber heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend, aanvankelijk als tafeltennisspeler, daarna in diezelfde sport al snel als trainer en coach. Douwes kan bij de senioren bogen op ervaringen op nationaal en internationaal niveau, maar zijn voorliefde voor talentontwikkeling heeft hij nooit verlaten. Hij rondde met succes de opleidingen ActionTypes® bij Bertrand Théraulaz en Ralph Hippolyte af en werkt sinds 2010 intensief met Peter Murphy samen. Daarbij richten zij zich in het bijzonder op het direct toepasbaar maken van ActionTypes® op de sportvloer en het als coach van de coach achter de schermen ondersteunen aan een aantal topsporttrajecten. Bennie is als seniordocent verbonden aan de ActionTypes Academy.

Michiel de Ruijter is van beroep docent VMBO, Nederlands, Wiskunde en Drama. In de sport heeft hij ervaring als volleybalcoach t/m de Eredivisie. Verder was hij Paralympisch bondscoach zitvolleybal 2009-2012.  Hij is ActionTypes en Deep Motivational Drivers gecertificeerd. Michiel heeft  meerdere jaren ervaring met het toepassen van de ActionTypes benadering in het onderwijs, bedrijfsleven en de sport. Michiel is als seniordocent verbonden aan de ActionTypes Academy.

Licentiepunten/certificaat

Voor deelname aan de Leergang Praktisch werken met ActionTypes is door de volgende partijen accreditatie toegekend:

 • KNSB: 20 punten
 • KNZB: 3 punten
 • NeVoBo: 20 punten
 • NTTB: 10 punten
 • KNVB: 7 punten
 • NTB: 3 punten
 • KNLTB: 14 punten

Badminton Nederland: licentiewaardige scholing

Deelnemers ontvangen na afloop van de leergang een certificaat / bewijs van deelname.

Locatie

Cursus locatie: Anky Education Center, 5469 SC Erp. ActionTypes Academy Nederland, mobiel 0616964858.

Kies voor navigatie Bolst 7. Ongeveer 30 m. daarnaast naar de ijzeren toegangspoort rijden. Links staat een smalle paal met knop, indrukken en de toegangspoort gaat open, vervolg de oprijlaan en parkeer.